Trakassering, mobbing og overgrep

Norges Triatlonforbund fremmer en kultur som er preget av fellesskap hvor medlemmer føler eierskap og stolthet. I vår kultur har vi et inkluderende miljø hvor vi har respekt for hverandre.

Norges Triatlonforbund har nulltoleranse for mobbing, trakassering eller utilbørlig opptreden. Dette inkluderer seksuell trakassering. Slik oppførsel er totalt uforenlig med våre verdier; fellesskap, mestring og begeistring. Vi jobber målrettet med bevisste holdninger hvor idrettens visjon er idrettsglede for alle.

Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer. Med seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller som vedkommende ikke er i utviklingsmessig stand til å gi sitt samtykke til. Det omfatter også bildedeling.

Det vil reageres på handlinger som ikke er akseptable, i henhold til NIF retningslinjer.

Norsk idrett har egne retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep som alle klubber tilsluttet NIF og Norges Triatlonforbund skal følge.  Styrene i hver triatlonklubb vil bli pålagt å gjøre retningslinjene kjent og etterfulgt for sine medlemmer.  Vi har alle ansvar for å gripe inn og varsle ved brudd på retningslinjene.

Rett og plikt til å si ifra

Alle medlemmer tilknyttet Norges Triatlonforbund har en rett og en plikt til å si ifra dersom du blir kjent med at det forekommer mobbing, trakassering eller diskriminering innenfor norsk triatlon. Det er lovfestet at gjengjeldelse mot noen som varsler forsvarlig er forbudt. Hovedregelen er at en varsler til nærmeste overordnede i klubben, slik at saken tas opp med nærmeste leder eller leders leder. Dersom det er vanskelig å kontakte klubbmedlemmer, vil en få hjelp gjennom Norges Triatlonforbund. Vi anbefaler at varsling bør skje tidlig slik at saken kan følges opp raskt.

Håndtering og løsning

Saker bør søkes løst i minnelighet på lavest mulig nivå gjennom dialog. Om mulig bør forsoning mellom partene være mål i en slik dialog, eventuelt med bistand fra klubbledelse eller forbund. Dersom dette ikke fører frem, skal ansvarlig leder iverksette tiltak for å kartlegge fakta og tiltak for løsning så raskt som forsvarlig mulig.

Klubbene i Norges Triatlonforbund har et særlig ansvar for å ta vare på den/ de som har opplevd trakassering eller overgrep.

Alvorlige tilfeller kan få disiplinære konsekvenser. Håndtering og løsning av saken skal bidra til fremtidig læring, og til å forebygge fremtidige hendelser.

Et tillegg til NIFs veileder i kapittel om «Saksgang i idrettslaget» punkt 3 gjelder i slike prosesser: «Styret bør peke ut to personer i styret, helst en av hvert kjønn som har makt/posisjon på samme nivå, som er saksansvarlige».

NIF temasider om trakassering og overgrep